نظافت منزل و پذیرایی

بیشتر اوقات زمانی که از پذیرایی سخن به میان می آید قبل آن امر نظافت منزل مورد توجه خواهد بود . مسلماً پذیرایی در منزلی که آلودگی دارد و گرد و غبار روی قسمت های مختلف نشسته نمی توان به طور مناسب  پذیرایی کرد

پذیرایی در مجالس