نظافت منزل در شرایط کرونا

نظافت منزل در شرایط کرونا

نظافت منزل در شرایط کرونا : کرونا شرایط زندگی ، کار و فعالیت را برای بسیاری از افراد و شرکت ها تغییر داد ، از جمله شرکت هایی که در شرایط کرونا تغییر وضعیت دادند شرکت های خدماتی و نظافتی بودند . شرکت خدماتی و نظافتی امیر نیز در این شرایط تدابیر ویژه ای برای…